Från Gård
till Gaffel

2021 25/1

Hållbara grisar på Halla gård i Västergötland belönas med HKScans Miljöpris 2020

Anders Gunnarsson på Halla gård i Kvänum, Västergötland, tilldelas HKScans Miljöpris till leverantör 2020 för sin unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbart lantbruk med ett helt slutet kretslopp som vision. Gårdarnas miljöarbete spelar en viktig roll när det gäller att minska klimatavtrycket av svensk livsmedelsproduktion. För att uppmärksamma de miljöåtgärder som görs på gårdarna, för att inspirera och driva miljöarbetet i det svenska lantbruket framåt har HKScan Sverige initierat Gårdsinitiativet och delar varje år ut Miljöpriset.

​​​​​​​Halla gård drivs av Anders Gunnarsson som är grisbonde i femte generationen på gården i Kvänum i Västergötland. Anders är en nytänkande visionär som kombinerar utmärkt djuromsorg med hållbar drift av gården, där slutmålet är ett helt slutet, icke-fossilt kretslopp.

Cirka 11 500 årsgrisar lever ett liv så nära sitt naturliga beteende som möjligt, där de kan välja att gå ut när de vill för att böka och beta. Även inomhus kan grisarna gå fritt på stora ytor med generös takhöjd och naturlig ventilation.

Gården har 500 hektar växtodling i form av spannmål men även åkerböna och lupin och kan på det sättet undvika importerat, sojabaserat foder. Djurens gödsel försörjer gårdens egen biogasanläggning och resterna används som näring i odlingarna. Biogasen som produceras gör Halla gård självförsörjande på värme och el. För att gynna den biologiska mångfalden så odlar Anders också blommande gröda till pollinatörerna på en yta som motsvarar cirka 30 fotbollsplaner

Resultatet blir ett griskött av hög kvalitet och med lägre klimatavtryck. Köttet säljs i dagligvaruhandeln under varumärket Hållbarhetsgrisen och har ett uppmätt klimatavtryck på 2,6 CO2e/kilo kött* (genomsnittet för svenskt griskött ligger på 3,5 CO2e/kg) vilket ligger i linje med svensk kyckling.

Halla gård är en av de gårdar som ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Syftet med projektet är att tillsammans med svenska bönder minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Med hjälp av 100 olika aktiviteter för att minska klimatavtrycket ska HKScan, tillsammans med gårdarna, arbeta för att öka varje gårds miljöfördelar, exempelvis genom att öka biologisk mångfald, förbättra djurhälsan och minska övergödningen. Alla aktiviteter anpassas efter varje gårds individuella förutsättningar.

* Livscykelanalysberäkning utförd av RISE forskningsinstitut med utgångspunkt i benfritt kött
Juryns motivering:
Anders Gunnarsson på Halla gård får priset för sitt visionära nytänk och unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbarhetsarbete som både inspirerar och visar att det är möjligt att utveckla en mer hållbar svensk köttproduktion med minskat klimattryck. Anders är en förebild och inspiratör som gärna delar med sig av sina erfarenheter till andra djurproducenter vilket har stort värde. Grisarna som produceras här kommer verkligen från en gård med hållbarhet nära hjärtat!

”Vilken fantastiskt rolig nyhet! Det visar verkligen att vi arbetar i rätt riktning med hållbarhetsarbete här på gården och det gör mig ännu mera motiverad att jobba vidare för ett ännu lägre klimatavtryck” säger Anders när han nås av nyheten om priset.

Priset delas ut av HKScan Sverige och juryn bestod i år av: Maria Dundeberg, försäljningsdirektör Retail, Sara Samuelsson, projektledare CR, Maria Larsson, kvalitetsdirektör, Annelie Lundell, direktör R&D, Lotta Thiele, HR-direktör, Lo Coucy direktör affärsutveckling, Magnus Lindholm, operativ chef och Ylva Swenzén, kommunikationsdirektör

För ytterligare information kontakta
Magnus Lindholm, Operativ chef, HKScan Sverige, telefon: +46 511 254 17
Sara Samuelsson, Projektledare CR, HKScan Sverige, telefon: +46 70 953 02 87
Anders Gunnarsson, Årets Miljöpristagare 2020, telefon: +46 70-6270114

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 17/1

Vintern är här!

Kylan och snön har nu kommit i nästan hela landet och vi vill påminna om att ni som leverantörer håller framfartsvägar, gårdsplan och områden vid och kring lastning plogade och sandade så våra transportörer kommer fram när djur skall lastas på gården!

Tack för din förståelse!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Transport av djur | Lämna en kommentar
2021 15/1

Marknadskommentar vecka 3

Gris
Vi har sedan en tid svängning på världsmarknaden vilket gör att våra exportpriser har blivit klart lägre. Dessutom har efterfrågan på den svenska marknaden normaliserats. Vår slakt och styckning följer plan. Noteringen sänks vecka 3 på slaktgrisar med 25 öre/kg, sugga -25 öre/kg samt smågris -10 kr/st.

Nöt
Oförändrad och god efterfrågan. Slakt och styckning följer plan. Vi har många förfrågningar från kunder som vill göra affärer med oss just nu – du som levererar till oss ska veta att alla djur behövs framåt! Notering oförändrad vecka 3.

Lamm
Allt slutsålt på lamm och vi slaktar mindre än vi önskar. Vi tar mycket gärna fler lamm i anmälan alla veckor, men framför allt vecka 6-10. Får tar vi omgående. Kontraktstillägg lamm höjs 2 kr/kg vecka 3. Återgång till viktsintervall bäst betalt för Märkeslamm (16-22,9 kg). KRAV-lamm tillägg höjs 1 kr/kg.

God djuromsorg och hög livsmedelshygien
Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Med anledning av det vill vi klargöra några saker avseende hur vi på HKScan arbetar med att säkerställa god djuromsorg och god hygien på våra slakterier.

Vanvård av djur är helt oacceptabelt. Vår uppfattning är dock att djuromsorgen på svenska gårdar generellt är mycket god, vilket vi kan vara stolta över. Tyvärr finns det undantag, precis som på andra områden, och det är viktigt att hitta dessa fall och komma tillrätta med problemen.

Sverige har ett myndighetssystem med ansvar för att kontrollera och följa upp djurskyddet samt utfärda sanktioner. Det är Länsstyrelsen som har det yttersta ansvaret för att kontrollera att djuromsorgen på gårdarna lever upp till lagstiftningen.

Vi på HKScan, liksom övriga aktörer på marknaden, har naturligtvis också ett ansvar för att upptäcka avvikelser. För oss är djurskyddsarbetet en självklar och viktig del av de dagliga rutinerna, och det finns ett antal systematiska kontrollpunkter där eventuella brister i djuromsorg kan upptäckas;
-när djurtransportören hämtar djuren
-vid varje leverans av djur gör den enskilde djurägaren en djurägarförsäkran
-veterinär från Livsmedelsverket närvarar vid ankomst slakteri och under själva slakten
-besök av inköpare på gårdar

Förutom god djuromsorg skall Livsmedelsverket även säkerställa hög livsmedelssäkerhet genom kontroller av slaktprocessen på slakterierna. Eventuella avvikelser påpekas och korrigeras. God slakthygien är grundläggande och ett fundament i våra tillverkningsprocesser och säkerställs med hjälp av goda arbetsrutiner, utbildad personal och bra utrustning. Myndigheternas kontinuerliga kontroller är också värdefulla i arbetet med att identifiera och korrigera ev. brister.

Du finner mer information via Svenska Köttföretagen, klicka här eller LRF, klicka här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation, Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2021 13/1

Digitalt leverantörsmöte 2021

Samtliga våra djurleverantörer hälsas välkomna att delta på HKScans digitala leverantörsmöte i februari. Mötet håller på ca. 1 timme och vi kommer bland annat prata om HKScans resultat under 2020, aktuellt om respektive djurslag och även höra en hälsning från Lars Appelqvist, HKScan Sveriges nye VD.

Skicka ett mail till sara.samuelsson@hkscan.com med ditt namn, e-post och leverantörsnummer samt om du vill delta den 8 februari kl. 09.00 eller kl. 15.00 eller den 15 februari kl. 09.00 eller kl. 15.00 så återkommer hon med information.

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 12/1

Zero Carbon

Nu är vi redan inne en bit på 2021 och idag är vi glada över att kunna presentera HKScan-koncernens övergripande klimatplan Zero Carbon.

HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i vår egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, i slutet av 2040. Målen berör alla våra hemmamarknader; Finland, Sverige, Baltikum och Danmark. För att uppnå dem behöver vi ytterligare reducera våra utsläpp signifikant samtidigt som vi ökar kolbindningen tillsammans med er, våra leverantörer, och andra partners.

Från plan till klimatåtgärder
Tillsammans med experter från KPMG, som specialiserat sig på beräkningar av koldioxidavtryck, har vi definierat och beräknat våra utsläpp från hela värdekedjan. Kartläggningen av våra utsläppskällor gör det möjligt att vidta de åtgärder som har allra störst effekt.

2019 uppgick HKScans totala klimatutsläpp, från gård till konsument i samtliga länder till 2,4 megaton koldioxidekvivalenter (CO2e)*. I länderna i Östersjöregionen står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläppen varav köttproduktionen motsvarar cirka hälften. Inom köttproduktion är de största utsläppskällorna relaterade till foderproduktion och markanvändning.

Vi har sedan 2014 minskat utsläppen från vår egen industriella produktion med mer än 70 procent, bland annat genom att introducera förnyelsebar elektricitet vid våra produktionsanläggningar och genom att systematiskt effektivisera energianvändningen. I slutet av 2020 använde samtliga produktionsanläggningar förnyelsebar elektricitet.

Jordbrukets klimatpåverkan reduceras genom samarbete
Under de första åren i klimatplanen Zero Carbon, kommer vi att tillsammans med er och externa partners arbeta med att reducera jordbrukets klimatpåverkan genom minskad klimatpåverkan av foderproduktionen. Det gör vi genom att optimera användningen av gödning och andra produktionskomponenter. Att främja effektivt resursutnyttjande och kolinbindning i åkermark är centralt.

CR- arbete kommer att bli en allt viktigare del i vårt samarbete. Det kommer att kräva extern expertis vilket innebär att förutom oss och er, så involverar vi andra företag, experter och forskningsorganisationer. Tillsammans ska vi arbeta fram nya sätt att minska klimatpåverkan som vi kan implementera på våra hemmamarknader.

Vår svenska klimatsatsning tillsammans med er leverantörer, Gårdsinitiativet kommer att fortsätta som planerat.

*HKScans klimatavtryck har kalkylerats enligt GHG protokollet (scope 1 – 3). KPMG har validerat att uppgifterna är exakta och fullständiga.

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 11/1

Vinnare Årets Leverantör och Djurtransportör 2020

Årets leverantör är en etablerad utmärkelse bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScans 7 000 olika leverantörer av nöt, gris och lamm. De nominerade leverantörerna har bland annat bedömts utifrån hur de jobbar med att främja djurens naturliga beteenden, att produktionen är flexibel och anpassad efter svensk konsumtion, men också utifrån sin framåtanda och utveckling av gården.

-Med den här utmärkelsen vill vi lyfta fram leverantörer som vi ser har gjort något extra under året som har gått. Vi jobbar nära våra leverantörer och besöker gårdarna frekvent. Det är oerhört givande att få följa deras ambitiösa och många gånger innovativa arbete. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör HKScan Sweden.

Även Årets djurtransportör är ett etablerat hedersomnämnande och vinnare utses bland HKScan Agris djurtransportörer. Våra djurtransportörer är en mycket viktig länk mellan HKScan Agri och våra svenska leverantörer av nöt, lamm och gris.

Här är årets framröstade vinnare! Du kan läsa mer om gårdarna och deras produktion samt motiveringarna här: Folder2020

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2020 22/12

Smittsäkra på grisgårdar

Vi på HKScan vill sända en hälsning och tacka för i år. Samtidigt vill vi be alla att tänka extra på att stärka smittskyddet vid utlastning av grisar till slakt:

Håll rent i ditt utlastningsutrymme mellan hämtningarna;
Förvara inte saker i utlastningen som försvårar rengöring eller gör utrymmet trängre;
Transportören arbetar tillsammans med gårdens personal i anvisat utlastningsutrymme- transportören får under inga omständigheter gå in i stallets avdelningar där andra grisar vistas.

Läs gärna mera på smittsäkra.se.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år//HKScan Agri Teamet

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Aktuellt i media, Gris | Kommentarer inaktiverade för Smittsäkra på grisgårdar
2020 17/12

Ski in – Korv Out!

SkiStar och Scan inleder samarbete säsongen 2020/21.

Tillsammans gör SkiStar och Scan det nu enklare för alla ”foodiesar” i skidbackarna att fylla på energireserven i vår uppgraderade version av den klassiska korvkiosken. I samarbete med lokala krögare i Åre, Sälen och Vemdalen erbjuds skidåkarna en Korv & Carve-meny med allt från klassiskt enkel korv med bröd att ta med i liften, till street food-inspirerade och mättande korvrätter. Under en annorlunda och coronasäkrad vintersäsong i fjällen så är behovet att kunna äta smittsäkert i backen extra viktigt för alla skidgäster. Samarbetet mellan Scan och SkiStar är ett led i detta arbete. Läs hela pressmeddelandet, klicka här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Scan | Kommentarer inaktiverade för Ski in – Korv Out!
2020 16/12

Tips! Möjlighet för alla fårägare till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke

Vi på HKScan Agri vill tipsa om att klövkontrollen hos Gård & Djurhälsan nu kan erbjuda kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke.

Men anledning av att vi nu har haft två påvisade fall av den smittsamma klövsjukdomen smittsam CODD (contagious ovine digital dermatitis) i Sverige är det angeläget att öka möjligheterna att tidigt upptäcka ytterligare fall. Klövkontrollen har fått medel från Jordbruksverket för att under en tidsbegränsad period kunna erbjuda kostnadsfri rådgivning till alla fårbesättningar med misstänkta klövförändringar. Rådgivningen kan ske antingen via telefon eller digitalt och vid behov görs också besök i besättningen.

Gård & Djurhälsans veterinärer finns tillgängliga alla vardagar mellan kl 9-12 och 13–15 på tel. 0771-21 65 00.

Erbjudandet pågår t.o.m. april 2021.

Läs mer om CODD och fårklövar på
https://www.gardochdjurhalsan.se/kunskapsbank/far/klovar-och-fotrota-sjukdomarbehandling/!

Kontaktperson Ulrika König, djurhälsoveterinär, ansvarig för Klövkontrollen. Tel. 018-68 28 86, Mobil: 073-068 35 02 ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Tips! Möjlighet för alla fårägare till kostnadsfri rådgivning vid CODD-misstanke
2020 15/12

Vill du beställa ”Pigger Cream” till dina smågrisar?

Det finns återigen möjlighet att för dig som HKScanleverantör beställa Pigger Cream som är ett komplement till suggans mjölk. Pigger Cream är en välsmakande, flytande och värmebehandlad mjölk som är ”färdig att använda”. Den är baserad på mjölk av livsmedelskvalitet för att ge högsta proteinkvalitet och därmed en hög smältbarhet. Det höga torrsubstansinnehållet (37,5 %) ökar smågrisens intag, och förbättrar tarmsystemets funktion. Pigger Cream passar för alla smågrisar, och kan ges direkt efter råmjölken, som komplement till suggans mjölk. Produkten har en hållbarhet på 12 månader i oöppnad förpackning och 8 veckor för en öppnad förpackning.

Intresserad? Kontakta Robert Nilsson telefon 013-23 45 41.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Gris | Kommentarer inaktiverade för Vill du beställa ”Pigger Cream” till dina smågrisar?
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande