Från Gård
till Gaffel

2020 14/2

Vi beklagar strul med självfakturor

Vi beklagar de tekniska problem vi haft med våra slaktavräkningar/självfakturor gällande leveransvecka 6. Slaktspecifikationerna är svårlästa med förskjutna rader. Ni som har valt att inte erhålla självfakturor brevledes har felaktigt fått dem i posten ändå, fast utan den ordinarie kostnaden på 20 kr. I Internettjänsten har leveransvecka 6 felaktigt angivits som vecka 7. Vi arbetar med att åtgärda dessa problem och hoppas på en lösning redan under vecka 8.

Tack för er förståelse!

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Lämna en kommentar
2020 11/2

Studieresa för nötproducenter!

Läs gärna det intressanta programmet för HKScans studieresa till Ryssland i september! Det är du som är aktiv nötleverantör som kan anmäla dig och delta på resan.

Program_offer_Russia_2020_HKScan

Först till kvarn som gäller!

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri | Lämna en kommentar
2020 7/2

Marknadskommentar vecka 7

”Tack för ert förtroende i det pågående samarbetet med oss på HKScan. Det är med stolthet jag kan meddela att HKScan Sverige har stärkt sitt resultat under 2019. Vi har förbättrat vårt resultat med 30 MSEK jämfört med 2018 och levererar ett totalt resultat på 127 MSEK. 2019 har varit ett mycket intressant år som har bestått av både möjligheter och utmaningar!”

Magnus Lindholm, vice VD HKScan Sverige

Gris
Fortsatt stabil efterfrågan i Sverige och vi fortsätter märka av att importen av råvara minskar pga situationen med Afrikansk svinpest i Kina. Notering oförändrad vecka 7.

Nöt
Nu är du välkommen att göra din slaktplanering och anmälan för kvartal 2 på boskap. Anmälningsutrymmet öppnas på måndag 10 februari. Vi fick en bra dialog och genomgång av anmälan inför kvartal 1 så vi fortsätter på samma spår. Stort tack för din medverkan!

Anmälan görs på slaktanmälan 0771-500 500.
Öppetider:

Mån-Tis             8,00-16,00

Ons-Fre             8,00-12.00

Lamm
Fortsatt god efterfrågan och försäljning. Vi har behov av fler lamm och fler får! Särskilt vecka 8 behöver anmälan stöttas upp – se gärna över dina lamm och återkom till Slaktanmälan tel: 0771-500 500. Notering höjs 1,50 kr/kg på lamm vecka 7.

Trevlig helg!

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2020 6/2

Pressmeddelande – Växadagarna mjölk och kött 2020

Hållbarhet för oss är att gå från ord till handling -Med Gårdsinitiativet visar HKScan konkreta sätt att minska miljöpåverkan och skapa positiva klimateffekter utifrån varje gårds förutsättningar. Mjölkgårdarna, som producerar både mjölk och kött, är extra intressanta ur klimatsynpunkt eftersom klimatbelastningen blir lägre per kg produkt.

 Växadagarna Mjölk och Kött samlar lantbrukare, experter och företag till en gemensam diskussion kring hur den svenska mjölk- och köttproduktionen, som redan är hälften så klimatbelastande som det globala genomsnittet, kan bli ännu mer klimatsmart. Temat för 2020 är ”Hållbart företagande på gården” och potentialen, för att i större omfattning minska klimatbelastningen i svensk livsmedelsproduktion ytterligare, finns framför allt på gård.

Under de senaste åren har vi gjort en lång rad förbättringar inom HKScan för att minska klimatbelastningen inom vår förädling och produktion, säger Magnus Lindholm, vice VD HKScan. Vi har investerat för att öka effektiviteten bland annat i våra rökerier och vi har även minskat användningen av fossil energi. Totalt sett har de senaste fem årens satsningar inneburit en minskad klimatbelastning med hela 74 procent. För att fortsätta att uppnå lika stora positiva klimateffekter är det nu logiskt att satsa på minskad klimatbelastning hos våra leverantörer, d v s lantbrukarna, förklarar Magnus. Bland de 14 gårdarna i Gårdsinitiativet finns både ungnötsuppfödare, mjölk- och dikoproducenter och i höst planerar vi att skala upp initiativet för att successivt omfatta 800 gårdar.

Svenska köttproduktion är redan 60 procent mindre klimatbelastande än globalt

Två av tre kor för nötköttsproduktion i Sverige kommer från mjölkras. Enligt HKScan* är svensk köttproduktion hela 60 procent mindre klimatbelastande än det globala genomsnittet och en del av den positiva klimateffekten kommer av att våra svenska kor producerar både kött och mjölk.

Från Växa Sveriges håll ser vi det som en självklarhet att den svenska mjölk- och köttproduktionen bygger upp gemensam kunskap om hur de båda produktionsgrenarna kan bli ännu mer hållbara både för djur, miljö, människa och ekonomi. Både HKScan och Växa lyfter så ofta vi kan fram mjölk- och köttproduktionens mervärden som god djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning tillsammans med positiva sidoeffekter av produktionen som till exempel att vall och naturbeten bidrar med biologisk mångfald och bindning av koldioxid. Vi välkomnar Gårdsinitiativet och ser det som en möjlighet att alla led i hela produktionskedjan identifierar lantbruksföretagarens utmaningar och möjligheter för att vi tillsammans ska kunna driva utvecklingen mot en på sikt klimatneutral mjölk- och köttproduktion med tillräcklig lönsamhet i alla led, avslutar Marita Wolf, styrelseordförande Växa Sverige

För mer information, kontakta gärna:

Elisabeth Svensson, Kommunikationsansvarig Agri HKScan, 044-19 40 63, elisabeth.svensson@hkscan.com

Mette Rehnström, Marknads- och kommunikationschef Växa Sverige,
010 471 06 42, mette.rehnstrom@vxa.se

Om Växadagarna mjölk och kött
Växadagarna mjölk och kött är mötesplatsen för ökad kunskap och inspiration bland lantbrukare, experter och andra verksamma inom mjölk- och köttproduktion. Växadagarna 2020 arrangeras i Umeå den 28 och 29 januari respektive i Växjö den 11 februari och i Örebro den 13 februari. Samarbetspartners i år är Lantmännen, LRF Konsult, LRF, HKScan och Dina Försäkringar. För mer information: www.vxa.se/vaxadagarna

 *FAO Tackling climate change through livestock 2013, samt J.P. Lesschen et al. Animal Feed Science and technology, 2011 respektive Lesschen, 2011.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Kommunikation | Lämna en kommentar
2020 3/2

Beställ kalv

 

 

Tillgången är god på livkalvar. Passa på att beställa nu. Ring 0771-500 500.

 

Postat den av Jakob Danielsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2020 31/1
2020 22/1

Tack för att du signerar transportdokumentet

Vid leverans av djur har din djurtransportör med sig ett transportdokument, ett dokument som du alltid ska läsa och signera. Det som vi vill påminna om är att transportdokumentet ska alltid skrivas under med namnteckning och namnförtydligande, det räcker inte med enbart en underskrift utan båda raderna måste fyllas i. Ej korrekt ifyllda transportdokument kan i värsta fall leda till att de hämtade djuren inte godkänns till livsmedelsproduktion utan måste kasseras.

När du signerar transportdokumentet har du gjort den djurägarförsäkran som behövs för leverans till HKScan, du kan läsa mera på Agris hemsida, klicka här

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Transport av djur | Lämna en kommentar
2020 20/1

Cirkulärt lantbruk på Snöborg Gård i Dala-Järna belönas med HKScans Miljöpris

Janne och Ann Eriksson på Snöborg Gård tilldelas HKScans Miljöpris för sitt kreativa och innovativa arbete med att bygga naturliga kretslopp och maximera miljövinsterna och sina djurs hälsa. Gårdarnas miljöarbete är en viktig del i att minska klimatavtrycket i svensk livsmedelsproduktion. För att uppmärksamma de miljöåtgärder som görs på gårdarna, för att inspirera och driva miljöarbetet i det svenska lantbruket framåt har HKScan i Sverige initierat Gårdsinitiativet och delar varje år ut Miljöpriset.

Foto: Caroline Göransson

På Snöborg Gård i Dala-Järna har Janne och Ann Eriksson korats till 2019 års vinnare av HKScans Miljöpris. Gården, som har en lång tradition av potatisodling och nötköttsproduktion, har ett integrerat hållbarhetsarbete och kretsloppstänk. Rester från det egna potatispackeriet och livsmedelsindustrin i närområdet används för att utfodra djuren. De får bland annat drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Procordias Vansbrofabrik.

-Att det kan användas som foder istället för att bli till organiskt avfall är en viktig pusselbit i kretsloppet. Allt foder mixas noggrant för att anpassas efter djurens olika ålder och behov. Gödseln från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och kommande skördar naturlig näring, berättar Janne och Ann.

Snöborg Gård är en av de gårdar som ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Syftet är att tillsammans med svenska bönder minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Med hjälp av 100 olika insatser ska HKScan, tillsammans med gårdarna, arbeta för att öka varje gårds miljöfördelar, exempelvis genom att öka biologisk mångfald, förbättra djurhälsan och minska övergödningen. Alla insatser anpassas efter varje gård. Snöborg Gård odlar på cirka 350 hektar och producerar varje år omkring 4 000 ton potatis, varav 850 ton är Kravodlat. Gården odlar även spannmål och gräs och har en nötköttsproduktion med 400 djur. Merparten av djuren som föds upp är mjölkraskalvar, men ett 50-tal per år är köttrasdjur. Att djuren ska ha det så bra som möjligt står högst på dagordningen. Janne och Ann har lagt mycket omsorg på hälsoaspekterna och stallarna har byggts om för att skötsel, hygien och utfodring ska kunna skötas optimalt. Varje år passerar 600 kalvar gården och de insatser som gjorts på gården har ökat djurens välmående avsevärt.

Förutom potatisodlingen och nötköttsproduktionen äger och driver Snöborg Gård två vattenkraftverk som producerar el till 200 villor. Janne och Ann lagrar och distribuerar dessutom pellets för uppvärmning till Vansbro kommun och ett antal företag och privatpersoner. Sedan sommaren 2019 finns också två solcellsanläggningar på plats med 600 solceller. Anläggningen är den största i Dalarna.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Vera Söderberg Hållbarhetschef HKScan, Magnus Lindholm Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson chef HKScan Agri CR och rådgivning, har utnämnt Snöborg Gård till vinnare av HKScans Miljöpris till Leverantör 2019 med följande motivering:

Att visa hur djuruppfödningen är en del av kretsloppet i jordbrukslandskapet och en integrerad del av livsmedelsproduktionen är väldigt viktigt i den rådande samhällsdebatten. Snöborg har många konkreta exempel på hur man bidrar till samhället med både livsmedel, energi och cirkulära flöden. Janne och Ann har fokus på de åtgärder som har en betydande påverkan på miljön såsom god djurhälsa och att använda restprodukter till foder. Dessutom arbetar de ständigt vidare med att hitta nya förbättringsåtgärder, något som vi inom Gårdsinitiativet vill visa är en möjlighet för alla gårdar utifrån deras egna förutsättningar. Vi tror att deras goda exempel ska inspirera andra.

För ytterligare information kontakta
Magnus Lindholm, Inköpsdirektör HKScan Sweden,
telefon: +46 (0)511 254 17
Elisabeth Svensson, HKScan Agri, telefon: +46(0)44 19 40 63
Janne Eriksson, Årets Miljöpris 2019, telefon: +46(0)70 697 51 23

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Cirkulärt lantbruk på Snöborg Gård i Dala-Järna belönas med HKScans Miljöpris
2020 20/1

Höjd utlåningsränta

Med anledning av höjda marknadsräntor höjer vi från och med den 20 januari vår utlåningsränta med 0,5% för samtliga kredittyper. Basräntan höjs från 5,30% till 5,80%.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Höjd utlåningsränta
2020 17/1

Marknadskomentar vecka 4

Gris
Stabil efterfrågan med tanke på säsongen och levande lagret av slaktgrisar minskar. Notering oförändrad vecka 4.

Nöt
Nötaffären utvecklar sig också positivt och vi kan därför höja vår betalning till leverantör vecka 4. Ko, ungko och kviga höjs 75 öre/kg och ungtjur, yngre tjur och stut höjs 50 öre/kg. Vår höjning gäller hela viktsintervallet och alla klasser.

Lamm
Vår succé med Styckmästarens Utvalda Lamm fortsätter och vi vill ha fler lamm nu i årets början. Om du behöver ändra och flytta din anmälan framåt så är vi tacksamma för tidig kontakt från din sida så vi hinner ringa in andra lamm istället.

KRAV-lamm + 1 kr/kg vecka 4.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskomentar vecka 4
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com