Scan Sverige AB

Från Gård
till Gaffel

Leveransinfo gris

Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras till PPNR 700001.

Slaktanmälan

Du kan på olika sätt anmäla dina slaktdjur för hämtning. Det är viktigt att antalet anmälda djur alltid stämmer med leverans. Justering av slaktanmälan ska göras senast tisdag veckan före slaktvecka. Du kan kombinera olika anmälningsformer så att de passar dig och din produktion bäst.

Slaktanmälan kan göras via telefon, post eller internet.
Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras till PPNR 700001.

Tid för slaktanmälan
Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon fram till tisdag klockan 12.00 eller via internet fram till tisdag klockan 12.00 veckan innan slaktveckan.

Importerade djur
HKScan köper inte och slaktar därför inte importerade djur.

Självfaktura
Likvid sätts in på konto torsdag andra veckan efter avslutad slaktvecka. Självfaktura postas tre vardagar efter avslutad slaktvecka om du inte valt bort självfaktura via post, läs mera nedan.  För veterinära anmärkningar sker prisavdrag. HKScan tar ut en avgift på 20 kronor för självfakturor som skickas ut via brev. Avgiften tas ut en gång per leveransvecka och leverantör oavsett antal undernummer.

Vi har flera alternativ för självfaktura, välj det som passar dig bäst:

  • Självfaktura och faktura sänt med brevpost. Avgift per självfaktura 20 kr.
  • Självfaktura och faktura sänt med mail. Ingen avgift
  • Självfaktura och faktura sänt med mail + självfaktura med brevpost. Avgift per självfaktura 20 kr.

Därutöver publiceras alltid dessa dokument på HKScans internettjänst. Där du kan logga in med BankID eller lösenord.

Slaktleverans
Anmälda djur skall vara hämtningsbara en vecka före respektive en vecka efter registrerad anmälningsvecka.

Intransport
Vid hämtning av slaktdjur signerar leverantören för antalet hämtade djur digitalt. Kvittens av antal hämtade djur skickas till leverantören efter hämtning via sms samt e-post efter att djuren ankommit och mottagits på slakteriet. Kontrollera att antalet djur på kvittot stämmer med det antal du levererat. 

Förskottsersättning
HKScan har rätt att begära leverans veckan före anmäld slaktvecka.
För grisar med vikt upp till 92,9 kg utbetalas förskottsersättning med 70 kronor/gris och högsta notering utgår enligt anmäld eller verklig slaktvecka.

Överståendeersättning
HKScan har rätt att begära att anmälda grisar ska hämtas efter anmäld leveransvecka. Högsta grundpris utbetalas enligt anmäld slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas ersättning för slaktsvin som blir överviktiga genom att betalningsgrundande viktintervall höjs med 7 kg/veckas överstående.

Ersättning för beordrad hämtning obekväm tid
Vid av HKScan beordrad hämtning på vardag före kl. 06.00 eller efter kl. 18.00 samt helgdag utbetalas ersättning med 5 kr/levererad gris.

Intransport Leveransavgift
Leveransavgift uttages med 150 kronor per veckoleverans av slaktsvin, övriga grisar och produktionsplats. HKScans normer för effektivare utlastningsrutiner på gården skall följas.

Försäkringar

Information om djurförsäkringar
Försäkringar ombesörjs numera direkt av Agria, tex försäkringar för suggringar, smågris- och slaktgrisbesättningar. Kontakta Agria för information och försäkringsvillkor. Telefonnummer till Agria är 0775-88 88 88.

Gällande Livsvinsförsäkringar så kontaktar du också Agria för information och försäkringsvillkor. 

Livsvin

Köp av livsvin och semin
Vid köp av livsvin och semin hänvisas till Svenska Köttföretagen AB.

Köp av datorprogram PigWin Slakt
Vid köp av PigWin slakt hänvisas till Gård & Djurhälsan Sverige AB, Kungsängens gård hus 6 B, 753 23 Uppsala, telefon 0771-21 65 eller läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida.

HKScan Internettjänst
Du som är kontraktsleverantör kan ansluta dig till Internettjänst för leverantörer. Här kan du bland annat:
– anmäla slakt dygnet runt
– snabbt se slaktresultat
– beställa/anmäla livdjur
– se avräkningar och saldobesked

Låter det intressant? Kontakta HKScan för mer information eller gå in på hkscanagri.se och skriv ut villkor och kontrakt.

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande