Från Gård
till Gaffel

Leveransinfo lamm

Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras till PPNR 700001.

Slaktanmälan

Du kan på olika sätt anmäla dina slaktdjur för hämtning. Det är viktigt att antalet anmälda djur alltid stämmer med leverans. Justering av slaktanmälan ska göras senast tisdag veckan före slaktvecka. Du kan kombinera olika anmälningsformer så att de passar dig och din produktion bäst. Slaktanmälan kan göras via telefon, post eller Internet.

Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras till PPNR 700001.

Tid för slaktanmälan
Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon fram till tisdag klockan 16.00 eller via Internet fram till tisdag klockan 24.00 veckan innan slaktveckan.

Importerade djur
Kontakta HKScan för rutin vid slakt av importerade djur.

Slaktleverans
Hämtning av slaktdjur sker av HKScan utsedd transportör. HKScan har rätt att hämta anmälda slaktdjur en vecka före respektive en vecka efter registrerad anmälningsvecka. Leverantören ska tillse att slaktdjuren är korrekt märkta i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och HKScans vid varje tid utfärdade instruktioner. Leverans av fler djur än anmält får endast ske efter godkännande av HKScan i varje enskilt fall. Kontrollera att antalet lastade slaktdjur överensstämmer med angivet antal slaktdjur. Vid avvikelse åligger det leverantören att ändra antalet angivna djur på den digitala kvittensen. I det fall anmälan väsentligt avviker mot faktisk leverans följs detta upp av HKScan och Leverantör åläggs ett avdrag som motsvarar faktisk kostnad för lastutfyllnad och produktionsbortfall.

Intransport
Vid hämtning av slaktdjur signerar leverantören diurägarförsäkran för antalet hämtade djur digitalt. Kvittens av antal hämtade djur skickas till leverantören efter hämtning via sms samt e-post efter att djuren ankommit och mottagits på slakteriet. Kontrollera att antalet djur på kvittot stämmer med det antal du levererat. Med signeringen lämnar du din djurägarförsäkran och garanterar att uppfödningen följer reglerna i Sveriges Bönders Miljöhusesyn samt godkänner leveransuppgifterna. 

Märkning
Det åligger leverantören att se till att samtliga slakt- och livdjur är märkta i enlighet med Jordbruksverkets vid varje tid gällande föreskrifter om märkning av djur. Du hittar all information om märkning hos Jordbruksverket, SJV. Tänk på att märkena måste vara avläsningsbara (rena).

Inköpta får och lamm ska vara märkta med signalmärke med besättningens leverantörsnummer vid slakt hos HKScan. Konceptdjur eller djur som säljs som riktad försäljning ska märkas med signalmärke, följ anvisningar i HKScans broschyr nedan.

Läs gärna vår broschyr, ” Folder_markning ”

Återtag skinn
Vid önskemål om återtag av skinn ska djuren ska märkas med rött signalmärke i ena örat. Önskemål angående berederi ska lämnas på särskild blankett till transportören. Använd gärna berederiernas orginalföljesedlar (med karbon). Behöver du signalmärken så går det att beställa via Slaktanmälan senast två veckor före aktuell leveransvecka.

Broschyr instruktioner återtag av skinn hos HKScan,
” Atertag Lamm_2020 webb  ”

Nyhet! Här hittar du information om antal SE-märken som behövs i samband med återtag av skinn samt vid önskan om ID-koppling skinn ”Info ID koppling skinn

Såhär beställer du märken och följesedlar
Signalmärken och följesedlar beställer du kostnadsfritt hos Slaktanmälan 0771-500 500.

SE-märken med ditt produktionsplatsnummer kan du beställa av Jordbruksverket 036-15 50 00.

Betalning

Djuren avräknas enligt gällande notering slaktveckan. Genom att teckna HKScans Affärsavtal för produktion och leverans av lamm och/eller får, får du en ökad säkerhet om hämtningsvecka samt ett tillägg för de lamm som håller god kvalitet vid slakt. Tillägget är utformat för att stimulera till högre produktion under vinter, vår och sommar, för att bättre kunna tillgodose efterfrågan på lammkött från våra kunder. Kontakta din inköpare för mer information.

Självfaktura
Likvid sätts in på konto torsdag andra veckan efter avslutad slaktvecka. Självfakturan erhålles via HKScans internettjänst, mailas och/eller skickas med brevpost andra vardagen efter avslutad leveransvecka. För veterinära anmärkningar sker prisavdrag. I enighet med gällande branschöverenskommelse beläggs smutsiga djur med prisavdrag. HKScan tar ut en avgift på 20 kronor för självfakturor som skickas ut via brev. Avgiften tas ut en gång per leveransvecka och leverantör oavsett antal undernummer.

Vi har flera alternativ för självfaktura, välj det som passar dig bäst:

  • Självfaktura och faktura sänt med brevpost. Avgift per självfaktura 20 kr.
  • Självfaktura och faktura sänt med mail. Ingen avgift.
  • Självfaktura och faktura sänt med mail + självfaktura med brevpost. Avgift per självfaktura 20 kr.

Därutöver publiceras alltid dessa dokument på HKScans internettjänst. Där du kan logga in med BankID eller lösenord.

Tillägg pälsskinn
Under vissa veckor under höst och vinter tilläggsbetalas lammskinn som är  av rasen ”gotlandsfår” eller ”pälsfår”. Endast renrasiga lammskinn tilläggsbetalas samt att skinnen klarar kvalitetsgranskning gällande storlek, färg, glans, lock samt att det inte får finnas vinterull, spindelull eller tovor och vadd. Vid frågor är du välkommen att kontakta HKScans personal i hudboden på slakteriet. Vilken tid tillägg utbetalas och nivå på tillägg framkommer i HKScan Agri notering, se högra kanten.

Krav-lamm

HKScans leveranskontrakt lamm skall vara tecknat och lammen ska vara planeringsanmälda som KRAV-lamm. Giltigt KRAV-bevis för djurhållningen ska alltid skickas in till HKScan. För 2020 och tills vidare gäller att leveranserna vid varje leveranstillfälle måste uppgå till minst 18 får/lamm för att KRAV-tillägg skall utgå. Antalet 18 får/lamm gäller tills annat meddelats skriftligen. KRAV-tillägg betalas enligt vid varje tillfälle gällande notering.

Leveranstillägg lamm och får

Kostnadseffektivitet krävs i alla led. Större leveranser bidrar till lägre kostnad för bl.a. intransport. Leveranstillägget betalas ut för godkända djur när du lämnar dina djur med våra ordinarie transportörer. Vid uppgörelse angående egen intransport betalas leveranstillägget som enda ersättning. Leveranstillägget betalas ut för djur levererade under en och samma vecka.

Antal djur/vecka Kronor/djur Kronor/leverans
1–5 -325
6–10 -125
11–15 8
16–20 12
21–30 14
31–60 16
61– 20

Hämtning obekväm tid

Får/lamm som hämtas på helger eller beordrad hämtning före kl 06.00 eller efter kl 18.00 på vardagar ersätts med 9,00 kr/st. Lamm som av någon anledning stått två nätter på slakteristallet ersätts med 30 kr/lamm.

Hygienavdrag

För att kunna hålla en hög hygienisk kvalitet vid uppslaktning, är det oerhört viktigt att lammen är rena samt ej har lång ullfäll. Oklippta samt smutsiga får och lamm belastas med hygienavdrag 60 kr/djur. Se riktlinjer nedan.

Lamm äldre än ca 8 månader vid slakt skall vara klippta. Lamm som är yngre vid slakt behöver normalt inte klippas om de är rena.

Utöver rygg och sida skall lammen även klippas på halsen, buken, insidan av benen och bak under svansroten.

För renrasiga Gotlandslamm (pälslamm) gäller inte krav på klippning fram t.o.m. den vecka som tilläggsbetalning utgår under förutsättning att lammen är rena.

Vinterlamm skall vara klippta innan nyår om de slaktas fr.o.m. vecka 1 fram t.o.m. vecka 17. Vid slakt av vinterlamm efter vecka 17 så skall lammen vara klippta efter nyår för att inte drabbas av hygienavdrag.

Smutsiga får och lamm skall före leverans klippas längs med strupen, magen, längs insidan av benen och bak under svansroten för att möjliggöra en ren uppslaktning.

Ersättning trasiga återtagsskinn

Skinn som av någon anledning förkommer eller går sönder vid slakt ersätts förnärvarande med 140 kr utöver gällande skinnotering. Skinnet behålls av HKScan. Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej. Sönderdragna skinn från lamm som väger under 12 kg slaktad vikt ersätts ej. Endast skinn som är korrekt märkta för återtag och med korrekt ifylld följesedel kommer att hanteras som återtagsskinn. Dubbel grundavgift och hanteringskostnad debiteras när hudboden hos HKScan måste ringa upp för att reda ut oklarheter kring märkning eller följesedel.

Avgift avvikande leverans får/lamm

Att anmälan stämmer med det antal du har att leverera är viktigt för att vi skall kunna hålla en god leveranssäkerhet till våra kunder. Om något djur inte är i lämplig kondition för transport/slakt ska detta stanna kvar på gård och du som leverantör ansvarar för att uppdatera antal på leveranssedel. Ingen avgift för avvikande leverans kommer att tas ut. Vid situation där anmälan väsentligt avviker med faktisk leverans följs detta upp av HKScan och leverantör åläggs ett avdrag som motsvarar faktisk kostnad för lastutfyllnad och produktionsbortfall. Leverans av fler djur än anmält får endast ske efter godkännande av HKScan i varje enskilt fall.

Hanteringsavgift underviktiga lamm

Lamm som inte når upp till slaktvikt 12 kg beläggs med en hanteringsavgift på 225 kr/djur. Våra kunder är frågande till kvalitén på dessa lamm och ifrågasätter också om djuromsorgen – hur har djuren det på gården som djuren kommer ifrån? Vi vill istället medverka till att dessa lamm förmedlas som vinterlamm – kontakta din inköpare om du vill köpa eller sälja vinterlamm så ser vi till så att säljare och köpare kommer i kontakt med varandra.

 

Könssorterad slaktdjursleverans

Om djur levereras könssorterade ska de vara i könsmogen ålder, samt hållas åtskilda under transport och fram till slakt. För könssorterad leverans gäller:

– Lammen ska kunna fylla ett fack i bilen
– Ska meddelas till slaktanmälan veckan innan planerad slaktvecka
– Slaktanmälan gör en informationstext till transportören via intransportsedeln. Transportören meddelar stallpersonalen att det är könssorterade grupper i lasset. Antal lamm som krävs för att fylla ett fack varierar mellan bilar. Fråga din transportör vad som gäller i ditt fall.

HKScan Internettjänst


Du som är kontraktsleverantör kan ansluta dig till Internettjänst för leverantörer. Här kan du bland annat:

– anmäla slakt dygnet runt
– snabbt se slaktresultat
– beställa/anmäla livdjur
– se avräkningar och saldobesked

Låter det intressant? Kontakta HKScan för mer information eller gå in på https://hkscanagri.se och skriv ut villkor och kontrakt.

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande