Från Gård
till Gaffel

Leveransinfo nöt

Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras till PPNR 700001.

Slaktanmälan

Du kan på olika sätt anmäla dina slaktdjur för hämtning. Det är viktigt att antalet anmälda djur alltid stämmer med leverans. Justering av slaktanmälan ska göras senast tisdag veckan före slaktvecka. Du kan kombinera olika anmälningsformer så att de passar dig och din produktion bäst.

Slaktanmälan kan göras via telefon, post eller Internet.

Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras till PPNR 700001.

Tid för slaktanmälan
Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon fram till tisdag klockan 16.00 eller via Internet fram till tisdag klockan 24.00 veckan innan slaktveckan.

Importerade djur
HKScan köper inte och slaktar därför inte importerade djur.

Akutanmälan nöt
Vid akut leverans av djur som av olika skäl behöver hämtas omgående anmäls djuren på telefon till slaktanmälan. Djuren hämtas inom tre arbetsdagar. Akutanmälan avser endast djur som kan transporteras med ordinarie djurtransportbil. Djur som behöver avlivas direkt anmäls till Svensk Lantbrukstjänst AB.

Svensk kalv, konceptet mellankalv
Läs mera vad svensk kalv innebär, klicka på länken nedan

Svensk Kalv

Leverans av Highland Cattle
Slakt av Highland Cattle-djur kan endast ske på anläggning Lammhult. Hanteringsavgift utgår med 800 kr/djur.

Slaktleverans
Hämtning av slaktdjur sker av HKScan utsedd transportör. HKScan har rätt att hämta anmälda slaktdjur en vecka före respektive en vecka efter registrerad anmälningsvecka. Leverantören ska tillse att slaktdjuren är korrekt märkta i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och HKScans vid varje tid utfärdade instruktioner. Leverans av fler djur än anmält får endast ske efter godkännande av HKScan i varje enskilt fall. Kontrollera att antalet lastade slaktdjur överensstämmer med angivet antal slaktdjur. Vid avvikelse åligger det leverantören att ändra antalet angivna djur på den digitala kvittensen. I det fall anmälan väsentligt avviker mot faktisk leverans följs detta upp av HKScan och Leverantör åläggs ett avdrag som motsvarar faktisk kostnad för lastutfyllnad och produktionsbortfall.

Intransport
Vid hämtning av slaktdjur signerar leverantören för antalet hämtade djur digitalt. Kvittens av antal hämtade djur skickas till leverantören efter hämtning via sms samt e-post efter att djuren ankommit och mottagits på slakteriet. Kontrollera att antalet djur på kvittot stämmer med det antal du levererat. 

CDB

Alla slaktnöt måste enligt Jordbruksverkets föreskrifter åldersbestämmas via SE-bricka och aktuella uppgifter om djuret i CDB i samband med slakt. De djur som inte är rätt registrerade i CDB vid slakt måste kasseras. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att besättningens djur är rätt registrerade i CDB.

BSE-provtagning

Nötkreatur som är 48 månader och äldre vid slakttillfället skall enligt EU:s förordning provtas för BSE. Provtagningsavgift dras av från djurets avräkningsvärde.

Leveransavgift kalv

Vid hämtning av en kalv debiteras en hämtningsavgift på 125 kr, leveranserna kan kombineras med leverans av storboskap.

Hämtning obekväm tid

Slaktdjur som hämtas på helger eller beordrad hämtning före kl 06.00 eller efter kl 18.00 på vardagar ersätts leverantören per djur med:

Kalv 9 kr/styck
Storboskap 18 kr/styck

Betalning

Djuren avräknas enligt gällande notering slaktveckan.

Självfaktura
Likvid sätts in på konto torsdag andra veckan efter avslutad slaktvecka. Självfakturan erhålles via HKScans internettjänst, mailas och/eller skickas med brevpost andra vardagen efter avslutad leveransvecka. För veterinära anmärkningar sker prisavdrag. I enighet med gällande branschöverenskommelse beläggs smutsiga djur med prisavdrag. HKScan tar ut en avgift på 20 kronor för självfakturor som skickas ut via brev. Avgiften tas ut en gång per leveransvecka och leverantör oavsett antal undernummer.

Vi har flera alternativ för självfaktura, välj det som passar dig bäst:

  • Självfaktura och faktura sänt med brevpost. Avgift per självfaktura 20 kr.
  • Självfaktura och faktura sänt med mail. Ingen avgift.
  • Självfaktura och faktura sänt med mail + självfaktura med brevpost. Avgift per självfaktura 20 kr.

Därutöver publiceras alltid dessa dokument på HKScans internettjänst. Där du kan logga in med BankID eller lösenord.

Förorenade djur

Det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena när de kommer in till slakt. Rena djur är nödvändigt för att minimera risken för att skadliga tarmbakterier och andra föroreningar hamnar i köttet som då inte kan användas som livsmedel. Gödselförorenade djur försvårar även uppslaktningen och minskar värdet på huden. För dig som leverantör innebär ett smutsigt djur ett avdrag på avräkningen.

Vid flera kraftigt förorenade djur tar slakteriet kontakt med dig som djurägare för att diskutera lämpliga åtgärder. Är djuren mycket kraftigt förorenade får du inte leverera nya djur förrän en åtgärdsplan upprättats tillsammans med slakteriet.

Prisavdrag för gödselförorening (per djur)
Kronor per skada nöt/kalv
Kategori 1 Måttligt förorenade djur 600
Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 1 000
Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 2 000

HKScan Internettjänst
Du som är kontraktsleverantör kan ansluta dig till Internettjänst för leverantörer. Här kan du bland annat:
– anmäla slakt dygnet runt
– snabbt se slaktresultat
– beställa/anmäla livdjur
– se avräkningar och saldobesked

Låter det intressant? Kontakta HKScan för mer information eller gå in på hkscanagri.se och skriv ut villkor och kontrakt.

Försäkringar i samverkan med Agria Djurförsäkring

Försäkring för förmedlade livkalvar och ungnöt
Vid köp av livkalvar och slaktungnöt. Skyddar mot olycksfall och sjukdom under 6 månader. Ersätter 80 procent av inköpspriset samt ger veckoersättning med 90 kr per vecka.
Premie: 3% av inköpspriset.

Livdjursförsäkring, nötkreatur
Vid köp av livdjur. Skyddar mot olycksfall och sjukdom under 4 månader. Ersätter 80 procent av inköpspriset samt med 10 procent av inköpspriset vid förlust av foster respektive kalv. Kviga som kalvar in med mastit och som blir varaktigt trespent ersätts med 20 procent av inköpspriset.
Premie: 4,5% av inköpspriset.

Avelstjursförsäkring med funktionsgaranti
Vid köp av en avelstjur. Försäkringsperioden är 18 månader. Skyddar vid olycksfall och sjukdom och om tjuren blir varaktigt ofruktsam. Ersätter 80% av inköpspriset. Maximalt försäkringsbelopp är 25 000 kr.
Premie: 7,0% av inköpspriset.

Salmonellaförsäkring för större slaktungnötsbesättningar (tecknad direkt med Agria)
Salmonellaförsäkringen för större slaktungnötsbesättningar (mer än 150 insatta kalvar från fler än 5 besättningar per rullande 12 månader) tecknas numera direkt med Agria. För övriga nötbesättningar ingår automatiskt salmonellaskydd om man har en fullständig besättningsförsäkring i Agria. För närmare information kontakta Agria 020-88 88 88.

Information om försäkringar
Vill du veta mer om eller beställa de kompletta försäkringsvillkoren?
Vänd dig till Carina Ljungkvist på telefon 018-16 76 14.

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande