Från Gård
till Gaffel

Allmänna leveransvillkor

Det åligger samtliga leverantörer av slakt- och förmedlingsdjur att följa nedanstående allmänna leveransvillkor vad avser produktion och leverans av slakt- och förmedlingsdjur till HKScan Sweden AB (”HKScan”) och HKScans livdjursförmedling.

HKScans krav på uppfödningen och levererade djur etc

Djur som levereras för slakt eller till förmedling ska vara friska och vid god hälsa.

Leverantören ska vid varje slaktanmälan till HKScan lämna en djurägarförsäkran där man intygar på heder och samvete att:

 • årlig egenkontroll utförts och åtgärdsplan upprättats enligt LRF Miljöhusesyn
 • europeisk och svensk djurskyddslag samt HKScans krav vad gäller djuromsorg, smittskydd, djurhälsovård och yttre miljö (återfinns i allmänna leveransvillkor och leverantörshandböcker) följs samt att kraven i de Nationella branschriktlinjerna för livsmedels- och fodersäkerhet vid lamm-, nöt-, och grisköttsproduktion efterlevs
 • foder som används för djurens uppfödning är i enlighet med HKScans foderregler
 • djuren i leveransen ej är korsningar med/eller renrasiga Belgian Blue

samt att levererade djur

 • är födda och uppfödda i Sverige och är märkta i enlighet med EU-förordningar och SJV:s föreskrifter
 • är friska och rena
 • inte kommer från en besättning spärrad pga. smitta
 • inte kommer från besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan överföras från djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött eller mjölk
 • inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling
 • har mer än 28 dygn (nöt), 21 dygn (svin) eller 14 dygn (får) till beräknad förlossning eller det gått mer än 3 veckor för nöt, övriga djurslag 1 vecka efter förlossning

Utöver vad som anges ovan förbinder sig leverantören att tillse:

 • att djurens foder kommer från av Jordbruksverket godkända foderleverantörer,
 • att lämna information beträffande hälsoläget i besättningen och dess närområde,
 • att följa av HKScan anvisade avelsprogram (för närvarande Nordic Genetics AB:s avelsprogram),
 • att följa LRF:s och Svenska Köttföretagen AB:s riktlinjer för införselkontroll vad gäller sperma och avelsdjur m.m., och
 • att grisar som levereras till slakt har Hampshire som faderras.

Om brister i djuromsorgen konstateras hos en leverantör åligger det leverantören att tillsammans med HKScan upprätta ett åtgärdsprogram. Skulle leverantören vägra att genomföra förbättringsåtgärder har HKScan rätt att stänga av besättningen för slaktdjursleveranser och HKScan har rätt att säga upp samtliga avtal mellan HKScan och leverantören till att upphöra med omedelbar verkan.

Det åligger leverantören att ha ett kontrollsystem som spårar störningar i produktionen.

Certifiering – Tredjepartscertifiering ”Grundcertifiering Gris”

Leverantörer av grisar ska vara certifierade enligt standarden ”Grundcertifiering Gris”. Det åligger leverantören att tillse att kraven enligt standarden ”Grundcertifiering Gris” efterlevs och uppfylls och att det kontrolleras av ett oberoende certifieringsföretag.

Smittsäker besättning – gris

Från och med den 1 september 2017 ska leverantörer av smågris vara ansluten till smittskyddsporgrammet ”smittsäker besättning gris”. Se information www.smittsäkra.se

Märkning

Det åligger leverantören att tillse att samtliga slakt- och livdjur är märkta i enlighet med Jordbruksverkets vid varje tid gällande föreskrifter om märkning av djur.

Det innebär bl.a. att samtliga djur ska vara märkta och ha korrekt antal märken, att slaktgrisar ska vara märkta med leverantörsnummer på båda sidorna och att får och lamm ska vara märkta med signalmärke med besättningens leverantörsnummer. Konceptdjur eller djur som säljs som riktad försäljning ska märkas med signalmärke och även i övrigt märkas i enlighet med HKScans instruktioner och anvisningar avseende sådana djur.

Djur som inte är märkta i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter är inte godkända som livsmedel och får därför inte skickas till slakt. Leverantör som skickar omärkta djur till slakt eller djur med fel märkning eller djur med för många märken har inte rätt till ersättning för djuren.

Djuromsorg m.m.

Leverantören ska följa HKScan-koncernens djurvälfärdspolicy (tillgänglig på www.hkscan.com).

Leverantören förbinder sig också:

 • att uppfylla samtliga tillämpliga lagar, konventioner, föreskrifter, förordningar och anvisningar rörande djuromsorg,
 • att tillse att djuren behandlas väl och kan bete sig naturligt,
 • att tillse att djuren har en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats,
 • att säkerställa att djuren är fria från psykisk och fysisk smärta,
 • att säkerställa att djuren skyddas från sjukdomar och lidande,
 • att säkerställa att djuren är fria från hunger och törst,
 • att följa HKScans vid varje tid angivna instruktioner och anvisningar vad avser djuromsorg, och
 • att hormoner och antibiotika inte används i tillväxtbefrämjande syfte
 • att inte använda elpåfösare

Med naturligt beteende menas ett beteende som individen är starkt motiverad att utföra och som ger en funktionell återkoppling. Ett bra tecken på att djurvälfärden är hög, är att djuret visar ett brett spektrum av sina naturliga beteenden, även om det bara upptar en begränsad del av djurets tid.

Foderregler

Leverantören ska tillse att fodret ger djuren en för deras behov välbalanserad foderstat avseende såväl näringsinnehåll som struktur.

Leverantören förbinder sig att:

 • inte använda foder som av etiska skäl inte accepteras av marknaden och att inte använda en sådan mängd av foder som negativt påverkar köttets lukt, smak, konsistens eller utseende,
 • tillse att silor, kvarnar, blandningsutrustning och övrig utrustning är i sådant skick att fodret i alla avseenden håller fullgod kvalitet
 • tillse att den hygieniska kvaliteten på foderråvaror och foder är god
 • säkerställa att det vatten som djuren dricker är av tjänlig kvalitet och vid misstanke om att vattnet inte är tjänligt ska vattenanalys göras

GMO-fritt foder (Genetisk modifierad organism)

Leverantören förbinder sig att endast utfodra djuren med GMO-fritt foder enligt EU:s gränsvärden.

Leverantören ska på HKScans begäran uppvisa följande dokumentation:

 • leveranssedlar för färdigfoder, koncentrat, premix och övriga råvaror,
 • foderrecept daterat med första användningsdag,
 • provsvar på tagna foderanalyser, och
 • provsvar på kemisk vattenanalys

Miljö och miljöskydd

Leverantören ska följa HKScan-koncernens miljöpolicy (tillgänglig på www.hkscan.com).

Leverantören ska arbeta för att minska miljöpåverkan från leverantörens verksamhet samt utsläpp från densamma.

Leverantören ska även tillse:

 • att produktionen inte strider mot tillämpliga lagar, konventioner, förordningar, föreskrifter och anvisningar rörande miljö och miljöskydd,
 • att rutiner och föreskrifter för avfallshantering, hantering och omhändertagande av kemikalier och andra farliga ämnen uppfyller tillämpliga lagar, konventioner, förordningar, föreskrifter och anvisningar, och
 • att hänsyn tas till miljöaspekter genom hela värdekedjan och inte bara i leverantörens egen verksamhet.

Övrigt

Utöver vad som anges ovan ska leverantören uppfylla de krav som följer av de policys som gäller för HKScans verksamhet och som utgör HKScans löfte till sina kunder innefattande HKScan-koncernens uppförandekod, policy för livsmedelssäkerhet och kvalitetspolicy samt andra policys som kan komma att utfärdas av HKScan (tillgängliga på www.hkscan.com).

Uppvisande av produktionen

HKScan eller representant utsedd av HKScan har rätt att när som helst besöka leverantörens produktionsplats(er) och produktion av slakt- och/eller livdjur för att säkerställa att leverantören uppfyller sina åtaganden enligt dessa allmänna leveransvillkor och andra åtaganden som leverantören har enligt leveransavtal eller annat avtal med HKScan.

Bristande efterlevnad

Om HKScan finner att en leverantör inte uppfyller sina åtaganden enligt dessa allmänna leveransvillkor eller andra åtaganden som leverantören har enligt leveransavtal eller annat avtal mellan HKScan och leverantören, har HKScan rätt att säga upp samtliga avtal mellan HKScan och leverantören till att upphöra med omedelbar verkan.

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande