Från Gård
till Gaffel

Krediter

Allmän kreditinformation

HKScan har en väl fungerande och attraktiv kredittjänst för dig som är leverantör hos oss. Vi erbjuder krediter anpassade efter dina behov.

Kredit beviljas efter individuell kreditprövning för köp av livdjur. Kredit beviljas till dig som är kontrakterad leverantör med utgångspunkt i årsleveransvärde av levererad slakt och livdjursförsäljning.   I kreditbeloppet ingår, förutom köpeskillingen, även moms, under förutsättning att kredittagaren är momsregistrerad. Inga uppläggningsavgifter utgår för livdjurskrediterna.

Säkerhet för krediten utgörs i första hand av äganderättsförbehåll i förvärvade livdjur, men även kompletterande säkerhet kan krävas t.ex. borgensåtagande, företagsinteckning eller pantbrev.

Alternativa kredittider och räntesatser framgår av avsnittet ”Kredittyper” nedan. Kredittiden kan anpassas till djurens uppfödningstid. Räntesatser och avgifter gäller tills vidare, eventuella ändringar meddelas på HKScan Agris webbsida och i tidningen ATL.

Förskott på kommande leveranser av slakt- eller livdjur kan efter individuell kreditprövning lämnas tidigast fyra veckor innan planerad leverans av djur. För förskott utgår för närvarande en uppläggningsavgift på 400 kronor.

I avsnittet ”Allmänna kreditvillkor” nedan framgår övriga villkor som gäller för livdjurskrediter och förskott.

Du är välkommen att kontakta din djurinköpare eller kreditavdelningen för ytterligare information.

Kontaktpersoner Kredit:

Kredithandläggare Jenny Cederholm, 0511-25499
Kredithandläggare Henrik Arthursson, 0511-25495
Kreditchef Eva Sonesson, 044-194024

Kredittyper Nöt och Lamm

Kredittyp Kredittid Aktuell räntesats
Förmedling:
– Nöt Faktura
– Lamm Faktura
10 dagar Räntefritt
Förmedling Kredit:
– Dräktiga mjölkraskor och mjölkraskvigor
– Uppfödning Lamm
3 mån. Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Växande nöt till slakt
– Uppfödning Lamm
6 mån. Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Växande nöt till slakt
– Uppfödning Lamm
12 mån. Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Livkalv, köttrasdjur för rekrytering
– Uppfödning Lamm
 18 mån. Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Köttrasdjur för rekrytering
– Uppfödning Lamm
24 mån. Basränta 8,00%


Kredittyper Gris

Kredittyp Kredittid Aktuell räntesats
Förmedling:
– Smågrisar Faktura
– Livsvin Faktura
– Suggringshyra Faktura
10 dagar Räntefritt
Förmedling Kredit:
– Smågrisar Slaktavdrag
17 veckor Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Smågrisar Kredit
17 veckor Basränta 8,00%
Suggringshyra Kredit:
– Smågrisar
13 veckor Basränta 8,00%
Suggringshyra Kredit:
– Slaktsvin
26 veckor Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Livsvin
15 veckor Basränta 8,00%
Förmedling Kredit:
– Livsvin
26 veckor Basränta 8,00%


Övrigt

Kredittyp Kredittid Aktuell räntesats
Förskott Maximalt 4 veckor 10,50%
Förlängd kredit Individuellt enligt kreditbeslut 8,25%
Dröjsmålsränta Utgår efter förfallodagen 13,80%

 Foder

Kredittyp Kredittid Aktuell räntesats
Foderkredit 10 dagar Räntefritt
Foderkredit 17 veckor 8,00%

*) Krediten förfaller till förtida och omedelbar betalning om kredittagaren före förfallodagen levererar djur inköpta på kredit till slakt eller livdjursförmedling.

Sist på sidan hittar du en utskriftsvänlig version av kredittyperna. 

 

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR
Allmänna villkor för krediter lämnade av HKScan Sweden AB (”HKScan”) och HKScans rättsinnehavare, (gemensamt ”Kreditgivaren”).

 1. Finansieringstjänsten m.m.
Kreditgivaren tillhandahåller sedvanliga fakturakrediter och, som ett komplement till normala bankkrediter, krediter med längre betalningsvillkor till HKScans slakt- och livdjursleverantörer för inköp av slakt- och/eller livdjur, för hyra av livdjur och för andra ändamål (gemensamt ”Finansieringstjänsten”).
Kredittagaren är medveten om och accepterar att Kreditgivaren från tid till annan kan ändra villkoren för eller sluta tillhandahålla Finansieringstjänsten. Sådant beslut får verkan från det datum som Kreditgivaren särskilt meddelar och får endast verkan framåt i tiden. Kredittagarens befintliga fakturor i Finansieringstjänsten fortsätter löpa på de betalningsvillkor som ingicks vid respektive köp.
Kredittagaren åtar sig att iaktta bestämmelserna i dessa allmänna kreditvillkor.

2. Kredit och kredittid m.m.
Storleken på krediten bestäms av Kreditgivaren och grundar sig bl.a. på omfattningen och inriktningen av kredittagarens verksamhet samt kredittagarens kreditvärdighet.
Beviljad kredit, kredittid och andra villkor för krediten framgår av den faktura som Kreditgivaren ställer ut för krediten och omfattas av dessa allmänna kreditvillkor.
Krediten förfaller till förtida och omedelbar betalning om kreditagaren före förfallodagen levererar djur inköpta på kredit till slakt eller livdjursförmedling.

3. Ränta
Vid krediter med betalningsvillkor som överstiger tio (10) dagar ska ränta utgå på krediten. Räntan ska beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Kreditgivaren vid varje tid tillämpar för krediter av detta slag. Den räntesats som gäller då krediten lämnas är angiven på fakturan. Aktuell räntesats visas på https://www.hkscanagri.se/.

4. Dröjsmålsränta
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsräntan ska beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Kreditgivaren vid varje tid tillämpar för krediter av detta slag. Aktuell dröjsmålsränta visas på https://www.hkscanagri.se/.

5. Avgifter och kostnader m.m.
För krediten ska utgå avgifter enligt de grunder som Kreditgivaren vid varje tid allmänt tillämpar. Kreditgivaren ska på begäran lämna upplysningar om gällande avgifter.
Kredittagaren ska ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet och annan säkerhet som Kreditgivaren har för krediten (såsom återtagandeförbehåll i djur, deras tillväxt och avkomma). I det sistnämnda ligger bl.a. att kredittagaren ska ersätta Kreditgivarens kostnader för vård och andra åtgärder beträffande djuren.
Kredittagaren ska även ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. Ersättning ska således utgå också för Kreditgivarens skriftliga betalningspåminnelser.

6. Amortering av kredit och kvittning
Kreditgivarens olika typer av krediter och amorteringsvillkoren visas på https://www.hkscanagri.se/.
Vid krediter med betalningsvillkor som överstiger tio (10) dagar ska kredittagaren amortera ned krediten med början den vecka som anges på fakturan (avdragsvecka) eller i enlighet med Kreditgivarens kreditbeslut. Kreditgivaren har alltid rätt att genom avräkning kvitta förfallna amorteringar och fakturor som omfattas av Finansieringstjänsten mot kredittagarens innestående medel på avräkningskonto.

7. Avräkningsordning
Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

8. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten i förtid
Utöver vad som framgår av punkt 2 ovan har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:
• kredittagaren upphör att vara leverantör av slakt- och/eller livdjur till HKScan och/eller HKScans livdjursförmedling;
• kredittagaren har inte fullgjort sina förpliktelser mot Kreditgivaren enligt fakturan, dessa allmänna kreditvillkor, eller i övrigt mot Kreditgivaren;
• säkerheten för krediten eller för annan förpliktelse som kredittagaren har mot Kreditgivaren är inte längre betryggande; eller
• det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter enligt fakturan eller i övrigt mot Kreditgivaren.

9. Säkerhet för krediten m.m.
Kredittagaren ska i enlighet med Kreditgivarens instruktioner ställa säkerhet för krediten. Säkerhet ska lämnas i särskild utfärdad handling och omfattas av dessa allmänna kreditvillkor.
För kredit beviljad för inköp av djur via HKScans livdjursförmedling erhåller Kreditgivaren säkerhet i form av återtagandeförbehåll i livdjuren, deras tillväxt och avkomma. Kredittagaren har inte rätt att leverera djur inköpta på kredit till annan än HKScan.
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte heller återkalla sin pantsättning.
I dessa allmänna kreditvillkor avses med uttrycket ”pant” även egendom som omfattas av företagshypotek och återtagandeförbehåll. Med ”pantsättare” avses även upplåtare av företagshypotek och kredittagare som köpt djur med återtagandeförbehåll. Med ”pantförskrivning” avses även upplåtelse av företagshypotek och förmedlingsavtal med återtagandeförbehåll. Med ”pantbrev” avses även företagsinteckningsbrev.

10. Generell pantsättning
Egendom som kredittagaren har pantsatt till Kreditgivaren ska, om inte annat avtalats i pantförskrivningen, utgöra säkerhet även för övriga förpliktelser mot Kreditgivaren som kredittagaren har eller kommer att få i sin egenskap av kredittagare, borgensman eller på annat sätt som leverantör till eller kund hos HKScan eller något av HKScans dotter- eller intresseföretag.
Panten ska, om inte annat avtalats i pantförskrivningen, även utgöra säkerhet för andra fordringar på kredittagaren som Kreditgivaren har förvärvat eller kan komma att förvärva från annat bolag som ingår i samma koncern som HKScan eller från något av HKScans intresseföretag (bl.a. Svenska Köttföretagen AB).

11. Ordningsföljd mellan säkerheter
Om kredittagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt fakturan får Kreditgivaren dels bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter (återtagandeförbehåll, pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk, dels i vilken ordningsföljd kredittagarens förpliktelser ska betalas genom att ställd säkerhet tas i anspråk.

12. Hur pant tas i anspråk av Kreditgivaren
Kreditgivaren får ta pant i anspråk på sätt Kreditgivaren finner lämpligt. Kreditgivaren ska härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Kreditgivarens bedömning kan ske utan förfång för Kreditgivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.
Bestämmelserna i 10 kap. 2 § Handelsbalken (1736:1232) ska inte i något fall vara tillämpliga vid Kreditgivarens ianspråktagande av pant i lösöre.

13. Rätt för Kreditgivaren att teckna pantsättarens namn
Pantsättare ger genom pantsättningen Kreditgivaren eller den Kreditgivaren utser rätt att teckna pantsättarens namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Kreditgivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

14. Återlämnande av obelånade pantbrev
När Kreditgivaren inte längre är panthavare och inte heller har fått uppgift om ny panthavare, har Kreditgivaren rätt att återlämna pantbrev(en) till pantsättaren genom att skicka pantbrev(en) med rekommenderat brev utan mottagningsbevis till pantsättarens senast kända adress.

15. Betalning från borgensman
Betalar borgensman till Kreditgivaren på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela Kreditgivaren att han betalt såsom borgensman och begära att detta noteras hos Kreditgivaren.

16. Försäkring
Egendom (innefattande bl.a. djur som omfattas av återtagandeförbehåll) som utgör säkerhet för Kreditgivarens fordran ska vara erforderligt försäkrad hos försäkringsgivare som Kreditgivaren godkänner. Om kredittagaren inte uppvisar bevis om att försäkring gäller enligt ovan, får Kreditgivaren låta försäkra egendomen på kredittagarens bekostnad.

17. Behandling av personuppgifter m.m.
Kreditgivaren behandlar personuppgifter om kredittagaren och, i förekommande fall, kredittagarens familjemedlemmar. Bland annat inhämtas information om kredittagaren (såsom exempelvis information om inkomst, fastighetsinnehav, civilstånd, adress och betalningsanmärkningar) från UC AB. Denna information, tillsammans med uppgifter som kredittagaren eller, i förekommande fall, kredittagarens familjemedlemmar, själv lämnar till Kreditgivaren (inkluderat men inte begränsat till kredittagarens namn, personnummer, adress, e-postadress, resultat- och balansräkningar, leverantörsnummer, användarnamn och lösenord för HKScans internettjänster innefattande även HKScan Agris Internettjänst och uppgifter som lämnas genom användandet av sådana tjänster, loggdata och telefonhistorik) och uppgifter som Kreditgivaren redan har om kredittagaren behandlas för att ligga till grund för kreditbeslut, en s.k. kreditbedömning. De personuppgifter som Kreditgivaren behandlar i samband med kreditbedömningen behandlas även under kreditens löptid för en återkommande riskbedömning och klassificering av kredittagaren.
Kredittagaren bekräftar genom underskrift av förmedlingsavtal, affärsavtal för produktion och leverans av slakt- och/eller livdjur eller annat avtal som ligger till grund för krediten att kredittagaren samtycker till att Kreditgivaren inhämtar och behandlar personuppgifter på sätt som anges ovan.
Kredittagaren ansvarar för, och garanterar gentemot Kreditgivaren, att kredittagarens familjemedlemmar, i de fall deras personuppgifter behandlas i enlighet med det ovanstående, i förväg lämnas den information som följer av denna punkt 17 och samtycker till behandlingen.

18. Överlåtelse
Kreditgivaren har rätt att till annan överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt den faktura som Kreditgivaren ställer ut för krediten och som omfattas av dessa allmänna kreditvillkor.
Kredittagaren har inte rätt att utan Kreditgivarens föregående skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt den faktura som Kreditgivaren ställer ut för krediten.

19. Meddelanden
Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska underrätta Kreditgivaren om ändring av adress och telefonnummer som uppgivits av adressaten för Kreditgivaren.
Rekommenderat brev (utan mottagningsbevis), som Kreditgivaren sänder till någon av ovan nämnda personer, ska anses ha nått adressaten senast på tredje bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är känd för Kreditgivaren. Med bankdag avses sådan dag då affärsbanker i Sverige håller öppet för allmänheten.

20. Begränsning av Kreditgivarens ansvar
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, krigshändelse, konflikt på arbetsmarknaden, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om konflikt på arbetsmarknaden och blockad gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditgivaren om Kreditgivaren varit normalt aktsam. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Är Kreditgivaren till följd av omständighet som anges i första tycket förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.
—————————

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande