Scan Sverige AB

Från Gård
till Gaffel

Förmedling livkalv

Allmän förmedlingsinformation för livkalv

Kontaktuppgifter
Du är välkommen att kontakta mig, Carina Ljungkvist, på livkalvförmedlingen, om du har några frågor eller funderingar.

Tel: 0771-500 500

E-post: livkalv@hkscan.com

Allmän information
HKScan prioriterar förbeställda kalvar vid insättning och hjälper gärna till med att upprätta mellangårdsavtal.

Leverantörer med gällande leveranskontrakt kan anmäla och beställa livkalvar via vår internettjänst.

Kontrakterade kalvar ska rapporteras till Växa Sverige och CDB inom 7 dagar från födseln, samt därefter anmälas till kalvförmedlingen (gäller mjölkraskalvar) innan kalven blir 3 veckor gammal. Under förutsättning att anmälda kalvar i åldern 70 till 97 dagar (10-13 veckor) har hållits tillgängliga för förmedling enligt gällande regler, åtar sig HKScan att betala en överståendeersättning på 5 kr/dag och kalv om kalvens ålder överstiger 97 dagar vid hämtning.

Kvalitetskrav
HKScan använder följande handelsklasser för livkalvar: Plus-kalv (tjur), Prima-kalv (tjur) och Kviga. Aktuell notering för respektive handelsklass framgår av avräkningsnoteringen

Kvalitetsregler för Plus-kalv (tjur)
Kalven ska vara minst 10 och högst 16 veckor gammal vid leverans. Kalven ska väga minst 90 kg och ska vara väl utvecklad för sin ålder.

Följande vikter gäller:
10 veckor minst 85 kg
11 veckor minst 90 kg
12 veckor minst 95 kg
13 veckor minst 100 kg
14 veckor minst 105 kg

15 veckor minst 110 kg

16 veckor minst 115 kg

De kalvar som inte uppfyller kvalitetskrav för Plus-kalv omklassas
till Prima-kalv.

Kalvar av övriga raser än de som framgår av avräkningsnoteringen förmedlas endast om avsättning finns.

För KRAV-godkända livkalvar gäller särskilda regler. Livkalvförmedlingen tillhandahåller detaljerad information.

Kalv från besättning där ringorm förekommer ska, för att få förmedlas, vara vaccinerad enligt Gård & Djurhälsans rekommendationer.

Köttrastillägg
Tillägg för fader av stambokförd köttras utgår enligt nedan:

–                         MB,               HER, ANG         CHA, LIM, SIM, BLO

Tjur                     400 kr                 600 kr         800 kr

Kviga                  100 kr                 200 kr          400 kr

Leveranstillägg
Leveranstillägg utgår till leverantörer med gällande Leveranskontrakt Nöt/Nöt KRAV enligt följande:

4-15 kalvar per vecka        40 kr/st
16-25 kalvar per vecka      60 kr/st
26- kalvar per vecka          80 kr/st

Övriga tillägg
Avhornad- hornlös kalv     150 kr/kalv
Ringormsvaccinerad kalv  100 kr/kalv

RS-vaccinerad kalv            120 kr/kalv
Kastrerad kalv                    100 kr/kalv

Förmedlingsavgift
Avgift för administration och transport utgår till HKScan enligt nedan:

Antal djur Köpare kr/kalv Säljare kr/kalv* Säljare och köpare med mellangårdsavtal kr/kalv**
1 – 10 360 80 80
11 – 20 340 80 80
21 – 30 320 80 80
31 – 50 310 80 80
51 – 300 80 80
       

*För säljare av kalvar i norra Sverige är förmedlingsavgiften 150 kr/kalv.
**Med tillägg för transportkostnad enligt mellangårdsavtal.

Vid köp av kalvar där särskild efterfrågad särhantering krävs utgår ett sorteringstillägg på 150 kr/kalv för köparen utöver ordinarie förmedlingsavgift.

Försäkringsinformation till köpare av livkalvar
Köparen kan teckna försäkring för livkalvar som är minst 14 dagar gamla vid köpet. Försäkringen träder i kraft då djuret levereras till gården och upphör, då djuret avyttras, dock senast 6 månader efter köpet.

Djuret ersätts med 80% av inköpspriset och ersättning med 90 kr per vecka i högst 26 veckor. Ersättning betalas inte för förlust av EU-bidrag.

För 2024 är försäkringspremien 3% av inköpspriset. I övrigt gäller Agrias allmänna försäkringsvillkor för djurförsäkringar.

Blankett för skadeanmälan beställs från Carina Ljungkvist, HKScan.

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande