Från Gård
till Gaffel

Förmedlingsvillkor

Allmänna villkor för livdjursförmedling

1.   Inledning
På uppdrag av säljare och köpare av livdjur utför HKScan Sweden AB (”HKScan”) förmedling av livdjur. Säljare och köpare ska i samband med förmedlingsuppdraget ingå ett förmedlingsavtal (”Förmedlingsavtalet”). Dessa allmänna villkor för livdjursförmedling (de ”Allmänna villkoren”) utgör en integrerad del av Förmedlingsavtalet och HKScan utför förmedlingsuppdraget mellan säljare och köpare av livdjur på de villkor som framgår av dessa Allmänna villkor.

2.  Förmedling av livdjur m.m.
2.1  HKScans förmedlingsuppdrag
HKScans förmedlingsuppdrag omfattar (i) förmedling av livdjur mellan säljare och köpare, (ii) tillhandahållande av transporttjänster, (iii) tillhandahållande av fakturerings- och finansierings­tjänster, och (iv) dokumenthantering. HKScan är endast skyldigt att förmedla livdjur mellan säljare och köpare i mån av tillgång på livdjur.

Förmedlingsuppdraget innebär att HKScan endast förmedlar livdjur mellan säljaren och köparen. HKScan handlar således endast i säljarens och köparens namn och för deras räkning och ansvarar därför inte vare sig för djurens skick eller beskaffenhet. Säljarens och köparens inbördes köprättsliga avtalsförhållanden ligger sålunda helt utanför HKScans ansvar. Säljaren och/eller köparen har inte rätt att under några förhållanden rikta något krav eller framföra någon kvittnings­invändning eller annan invändning mot HKScan i anledning av HKScans förmedling av livdjur.

2.2  Förmedlingsavtal och köpeskilling m.m.
Köpeskillingen för livdjuren ska framgå av Förmedlingsavtalet och det åligger säljaren och köparen att tillse att köpeskillingen för livdjuren framgår av Förmedlingsavtalet. Om köpeskillingen för livdjuren inte framgår av Förmedlingsavtalet åligger det säljaren och köparen att omedelbart skriftligen underrätta HKScan om den köpeskilling för livdjuren som har avtalats mellan parterna. Detsamma gäller eventuella mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna och som enligt överenskommelse mellan HKScan och parterna ska omfattas av HKScans fakturerings- och finansieringstjänster.

Säljaren och köparen ska bekräfta leveransen respektive mottagandet av livdjuren, den avtalade köpeskillingen för livdjuren samt övriga villkor för förmedlingen av livdjuren genom att ingå och underteckna Förmedlingsavtalet. Genom att ingå Förmedlingsavtalet godkänner säljaren och köparen att förmedling av livdjuren sker i enlighet med dessa Allmänna villkor.

HKScans skyldighet att tillhandahålla fakturerings- och finansieringstjänsterna är villkorad av att parterna har ingått och undertecknat Förmedlingsavtalet.

2.3    Återtagandeförbehåll
De i Förmedlingsavtalet angivna livdjuren, deras tillväxt och avkomma förblir säljarens egendom till dess köpeskillingen för livdjuren tillfullo betalats av köparen. Köparen har inte rätt att vidareförsälja eller på annat sätt förfoga över livdjuren och/eller deras avkomma förrän köparen har erlagt full betalning för livdjuren.

Säljaren har rätt att överlåta ovan angivet återtagandeförbehåll till HKScan.

2.4    Anmälan samt hämtning och leverans m.m.
2.4 1  Förmedlingsanmälan
Säljaren och köparen ska i god tid hos HKScan anmäla önskemål om förmedling med angivande av önskad vecka för försäljning respektive köp av livdjur. HKScan förbehåller sig rätten att göra de ändringar i önskade tider för avhämtning och leverans, som HKScan anser erforderliga för att kunna genomföra förmedlingen på ett kostnadseffektivt sätt.

2.4.2  Hämtning och leverans
Hämtning av livdjur ska ske på säljarens anläggning och leverans ska ske till köparens anläggning om inte annat överenskommits i samband med förmedlingsuppdraget.

2.4.3  Riskens övergång
Säljaren ansvarar för livdjuren intill dess de har lastats på av HKScan anvisat transportfordon. Säljaren eller person som företräder säljaren ska vara närvarande vid lastningen. Den av HKScan anvisade transportören har rätt att avvisa livdjur om denne upptäcker skador på livdjuren, som gör livdjuren olämpliga för transport och/eller förmedling.

HKScan ansvarar för livdjuren under transporten. Ansvaret för livdjuren övergår till köparen när livdjuren har lastats av på köparens anläggning. Köparen eller person som företräder köparen ska vara närvarande vid avlastningen. Om avlastning inte kan ske på grund av orsak hänförlig till köparen övergår ansvaret för livdjuren till köparen när livdjuren skulle ha avlastats på köparen anläggning. Köparen ska hålla HKScan skadeslöst för samtliga skador, kostnader och utgifter som uppkommer på grund av att avlastning inte kan ske på grund av orsak hänförlig till köparen.

2.5  Fel och brist och reklamationer m.m.
Säljaren ansvarar gentemot köparen för att förmedlade livdjur är friska och även i övrigt är felfria och passar för vidare uppfödning. Säljaren ansvarar även för såväl synliga som dolda fel och brister i livdjuren och/eller i avkomman efter dessa samt för eventuella följdskador därav.

Det åligger köparen att inspektera livdjuren vid mottagandet. Köparen ska omedelbart efter det att fel eller brist upptäckts underrätta säljaren därom. Sådan underrättelse (reklamation) ska ske skriftligen till säljaren och bör åtföljas av ett veterinärintyg. Efter reklamation åligger det köparen att omhänderta livdjuren och följa ansvarig besättningsveterinärs rekommendationer.

Säljaren och köparen är införstådda med och accepterar att HKScan inte har något ansvar för fel eller brist i förmedlade livdjur och att en eventuell tvist rörande livdjurens beskaffenhet och/eller härstamning ska föras direkt mellan köparen och säljaren. HKScan kan vid tvist mellan köparen och säljaren medla mellan parterna och föreslå lämplig uppgörelse, om parterna påkallar det.

2.6   Återleverans m.m.
Livdjur som inköpts genom Förmedlingsavtalet samt deras avkomma ska återlevereras till HKScan som slaktdjur eller som livdjur för förmedling via HKScans livdjursförmedling. Vad som nämns ovan avseende avkomma gäller inte för smågrisar.

Köparen har inte rätt att vidareförsälja eller på annat sätt förfoga över livdjur inköpta på kredit förrän köparen har erlagt full betalning för dessa. Det åligger köparen att meddela HKScan i god tid innan köparen levererar djur inköpta på kredit till slakt eller för livdjursförmedling.

2.7   Försäkring
Köpare av livdjur kan i samband med förmedlingsuppdraget beställa försäkring av livdjuren genom HKScan. Försäkringen tillhandahålls och skadereglering hanteras av Agria Djurförsäkring AB. Information om försäkringspremie och de fullständiga försäkringsvillkoren kan erhållas från HKScan.

Livdjuren är endast försäkrade av Agria Djurförsäkring AB om det särskilt framgår av Förmedlingsavtalet.

Skulle försäkringsfall inträffa innan full betalning erlagts för livdjuren har HKScan rätt att uppbära eventuell försäkringsersättning.

3.  HKScans rätt till ersättning för förmedlingsuppdraget m.m.
3.1    Förmedlingsavgift och/eller förmedlingsprovision
Som ersättning för HKScans förmedlingsuppdrag ska HKScan, om parterna inte kommit överens om annat, ha rätt till förmedlingsavgift eller förmedlingsprovision enligt de grunder, som HKScan vid varje tid tillämpar för förmedling av livdjur. Aktuell förmedlingsavgift och/eller förmedlingsprovision visas på https://www.hkscanagri.se/.

3.2  Transportkostnader och försäkringspremier
Utöver ersättning för förmedlingsuppdraget ska HKScan ha rätt till ersättning för HKScans transportkostnader enligt de grunder, som HKScan vid varje tid tillämpar för transporter. HKScan ska på begäran lämna upplysningar om gällande transport­kostnader.

Om köparen i samband med förmedlingsuppdraget beställt försäkring av livdjuren via Agria Djurförsäkring AB ska HKScan också ha rätt till ersättning för försäkringspremier.

4.  HKScans fakturerings- och finansieringstjänst
4.1  Inledning
HKScan tillhandahåller fakturerings- och finansieringstjänster till säljaren och köparen bl.a. genom att (i) fakturera köparen för och erlägga betalning av köpeskillingen för livdjuren enligt Förmedlingsavtalet och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till säljaren, (ii) tillhandahålla sedvanliga fakturakrediter och krediter med längre betalningsvillkor till köparen för inköp av livdjur enligt HKScans allmänna kreditvillkor, och (iii) reglera säljarens respektive köparens vid var tid utestående skulder avs. bl.a. köpeskilling för livdjur, mellangårdstillägg, förmedlingsavgifter, förmedlings­provisioner, försäkringspremier och transport- och kreditkostnader genom avräkning på säljarens respektive köparens avräkningskonto i HKScans avräkningssystem (gemensamt ”Finansieringstjänsten”).

Finansieringstjänsten bygger på (i) att säljaren överlåter sina rättigheter enligt Förmedlingsavtalet till HKScan, mot (ii) att HKScan erlägger betalning av köpeskillingen och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till säljaren, och (iii) att HKScan erhåller betalning av köpeskillingen och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna från köparen.

Säljaren och köparen godkänner härigenom att den betalning, kreditgivning och avräkning som är förknippad med Finansieringstjänsten hanteras med tillämpning av HKScans vid varje tid tillämpade avräkningssystem och i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.

4.2   Överlåtelse av säljarens rättigheter enligt Förmedlingsavtalet m.m.
Säljaren överlåter härigenom samtliga sina rättigheter enligt Förmedlingsavtalet till HKScan innefattande, men inte begränsat till, sin fordran på köpeskillingen, äganderätten till och återtagandeförbehållet i livdjuren, deras tillväxt och avkomma samt, om tillämpligt, säljarens fordran på mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna och som parterna har underrättat HKScan om.

HKScan ska betala köpeskillingen enligt Förmedlingsavtalet och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna (inkl. mervärdesskatt) till säljaren i enlighet med HKScans avräkningssystem och inom de tidsfrister som HKScan vid varje tid tillämpar.

Köparen är införstådd med och accepterar härmed att säljaren överlåter sin fordran på köpeskillingen, äganderätten till och återtagandeförbehållet i livdjuren, deras tillväxt och avkomma samt, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till HKScan och förbinder sig att till fullo respektera HKScans rättigheter. Köparen kan därför med befriande verkan endast erlägga betalning av köpeskillingen och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till HKScan.

Om köparen bestrider betalningsansvar för mellangårdstillägg eller annan ersättning som avtalats särskilt mellan parterna och som har utbetalats till säljaren av HKScan, ska säljaren omedelbart återbetala ett belopp motsvarande det belopp som köparen bestridit till HKScan. HKScan ska utan oskäligt dröjsmål underrätta säljaren om köparen bestrider betalningsansvar för mellangårdstillägg eller annan ersättning som utbetalats till säljaren.

Skulle under kredittiden utmätning eller kvarstad ske beträffande livdjuren är köparen skyldig att för kronofogdemyndigheten uppvisa sitt exemplar av Förmedlingsavtalet och dessa Allmänna villkor samt upplysa om återtagandeförbehållet i livdjuren, deras tillväxt och avkomma.

4.3  Köparens skyldighet att betala köpeskillingen m.m. till HKScan
Köparen ska betala köpeskillingen för livdjuren enligt Förmedlingsavtalet, förmedlingsavgift alt. förmedlingsprovision, ersättning för fraktkostnader och eventuella försäkringspremier samt, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till HKScan. Samtliga ersättningar ska erläggas inklusive mervärdesskatt.

Beviljad kredit, kredittid och andra villkor för krediten framgår av den faktura som HKScan ställer ut för krediten och av HKScans vid varje tid gällande allmänna kreditvillkor. De allmänna kreditvillkoren återfinns på https://www.hkscanagri.se/.

4.4  Ovillkorlig betalning
Köparen förbinder sig att oavsett livdjurens skick och beskaffenhet och utan rätt att framställa någon som helst kvittningsinvändning eller annan invändning erlägga full betalning för köpeskillingen för livdjuren, förmedlingsavgift alt. förmedlingsprovision och ersättning för fraktkostnader och eventuella försäkringspremier till HKScan inom de frister och på de villkor som anges på den av HKScan utfärdade fakturan och HKScans vid varje tid gällande allmänna kreditvillkor.

5.   Övriga bestämmelser
5.1   Ansvarsbegränsning
HKScans ansvar enligt dessa Allmänna villkor är begränsat till direkt skada och HKScan ska inte i något fall vara skyldigt att utge ersättning till säljare och/eller köpare för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

5.2  Överlåtelse
HKScans rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor samt de rättigheter enligt Förmedlingsavtalet som HKScan förvärvar från säljaren enligt dessa Allmänna villkor kan av HKScan med för säljaren och köparen bindande verkan överlåtas till tredje part.

6.  Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna villkor.

Villkorat av vad följer av fjärde stycket i denna punkt 6, ska tvist mellan HKScan, å ena sidan, och säljaren och/eller köparen, å den andra sidan, i anledning av HKScans förmedlingsuppdrag enligt dessa Allmänna villkor slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul ska omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Andra stycket i denna punkt 6 gäller endast till förmån för HKScan och HKScans rättsinnehavare. HKScan och HKScans rättsinnehavare ska sålunda inte vara förhindrade att inleda rättsligt förfarande inför myndighet eller domstol som har behörighet i förhållande till köparen eller säljaren.

 

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande